Νέο Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

/Νέο Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

 

Νέο Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων από 20 έως 40 ετών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα αξιοποιώντας τις γνώσεις, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους. Ο σκοπός αυτός, προβλέπεται να επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινήτρων υπό την μορφή μη επιστρεπτέων χρηματοδοτικών ενισχύσεων.

Δικαιούχοι:

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν, νέοι και νέες, που εμπίπτουν στην ηλικιακή ομάδα των 20 μέχρι 40 ετών.

  •  Είναι άνεργοι ή μισθωτοί κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους.
  •  Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους.

Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η έναρξη επαγγέλματος ως αυτοεργοδοτούμενος ή η συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος με ποσοστό πέραν του 25%.

Διευκρινίζεται ότι φυσικά πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μόνο σε ένα εργοδότη με το σύστημα της «μίσθωσης υπηρεσιών» και υποχρεούνται να καταβάλλουν κοινωνικές ασφαλίσεις ως αυτοεργοδοτούμενα, δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για ΔΩΡΕΑΝ καθοδήγηση, πληροφορίες και προετοιμασία της αίτησης.

Αναμένετε προκήρυξη σχεδίου στο πρώτο τρίμηνο του 2018!

#ACKOMODROMOS #Youngenterpreneurs #enterpreneurshipcyprus

2018-07-27T12:01:56+03:00 Δεκέμβριος 1st, 2017|