« Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία»  

/« Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία»  

  « Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία»

To Yπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει την Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών το « Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία».

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχο, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, άνεργα άτομα με Αναπηρία, εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πριν την ημερομηνία πρόσληψης.

Άτομο με Αναπηρία σύμφωνα με τον Κυρωτικό Νόμο (Ν. 8(III) του 2011) σημαίνει «άτομο με μακροχρόνιες σωματικές, πνευματικές, διανοητικές ή αισθητηριακές βλάβες, η αλληλεπίδραση του οποίου με τα εμπόδια συμπεριφοράς και τα περιβαλλοντικά εμπόδια δυνατόν να εμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή του στην κοινωνία σε ίση βάση με άλλους».

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση εργοδοτών για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία και αποβλέπει στην καταπολέμηση της απροθυμίας τους να προσλάβουν άτομα με αναπηρία, είτε λόγω της εντύπωσης ότι δεν θα είναι αποδοτικά είτε λόγω του μισθολογικού κόστους που λειτουργεί ως αντικίνητρο.
Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στα μέτρα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης που προωθεί η Κυβέρνηση και συμβάλλει στην προσπάθεια που καταβάλλεται για καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ειδικότερα όσον αφορά την ενεργό ένταξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού στην αγορά εργασίας.

Το Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια ευρώ (€2.000.000).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του κονδυλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινήσεις, υποβολή και ετοιμασία αίτησης επικοινωνήστε μαζί μας! #ACKOMODROMOS

 

2018-07-27T12:02:32+03:00 Νοέμβριος 3rd, 2017|